Statutum/szervezet
english

VI. A Társaság szervezeti felépítése

12. §

A Társaság vezető szervei:

- a Közgyűlés,

- a Végrehajtó Bizottság,

- a Számvizsgáló Bizottság.

13. §

1. A Közgyűlés a Társaság legfőbb szerve.

2. A Társaság 3-5 évenként tart rendes közgyűlést. A közgyűlés előkészítése, összehívása az elnök és a főtitkár feladata. A közgyűlést az elnök vezeti.

3. A Közgyűlés határozatképességéhez az szükséges, hogy a rendes (tagdíjat fizető) tagságnak legalább a fele jelen legyen. Ha a szabályszerűen összehívott közgyűlésen a tagdíjat fizető tagság felénél kevesebb van jelen, a 8-30 napon belül azonos tárgysorozattal összehívott közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

4. A Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel hozza határozatait.

5. Rendkívüli közgyűlést kell tartani a Végrehajtó Bizottságnak, az elnöknek, a főtitkárnak vagy a rendes tagság egyharmadának javaslata alapján.

6. A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:

a) a vezető szervek és a tisztségviselők megválasztása;

b) a költségvetés jóváhagyása;

c) a tagsági díj összegének megállapítása;

d) az alapszabály elfogadása és módosítása;

e) a tiszteleti tagok megválasztása;

f) a főtitkár és a Számvizsgáló Bizottság elnöke besz

molójának megvitatása;

g) a Társaság feloszlatásának, illetőleg más társasággal való egyesülésének kimondása;

h) minden olyan egyéb ügy, amelyet a Közgyűlés a hatáskörébe von, vagy jogszabály a hatáskörébe utal.

14. §

1. A Végrehajtó Bizottság a Társaság elnökéből, alelnökeiből, a főtitkárból és helyetteséből, a szakosztályok elnökeiből, valamint további - a Közgyűlés által választott - 30-40 tagból áll.

2. A Végrehajtó Bizottság állítja össze a Társaság programját, fogadja el a pártoló tagok felajánlását, tesz előterjesztést a Közgyűlésnek a tiszteleti tagok választására, valamint határoz a Lotz-érmek odaítéléséről. Továbbá elvégzi mindazokat a teendőket, amelyeket az alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

3. A Végrehajtó Bizottság határozatképes, ha tagjainak legalább fele jelen van. Ha a Végrehajtó Bizottság nem határozatképes, akkor 3 hónapon belül ismét ülést kell összehívni. Ez a jelenlevők számától függetlenül határozatképes.

4. A Végrehajtó Bizottság évenként ül össze.

15. §

1. A Számvizsgáló Bizottság feladata a Társaság vagyonkezelésének, könyvelésének és számadásainak ellenőrzése.

2. A Bizottság 3 tagból áll. A Bizottság tevékenységéről rendszeresen beszámol a Végrehajtó Bizottságnak és a Közgyűlésnek.

3. A Bizottság tagjai teljes szavazati joggal vesznek részt a Végrehajtó Bizottság ülésein.


az Alapszabály tartalomjegyzéke
Címlap